Dr. Nikolaus Goldbach Referent

Gruppe Qualitäts- und Verfahrensmanagement
E-Mail: nikolaus.goldbach@dfg.de Telefon: +49 (228) 885-3192

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Aufgaben

Verfahrensmanagement Themenorientierte Förderprogramme
Klinische Forschungsgruppen
Klinische Studien