Lambert Rink Associate

Information Technology and Infrastructure
E-mail: Lambert.Rink@dfg.de Telephone: +49 (228) 885-2660 Telefax: +49 (228) 885-713317

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Tasks

Facility Management
Gebäudebewirtschaftung, Bauunterhaltng, Baumaßnahmen, Belegungsplanung