Dr. Nina Kaufmann-Mainz Press and Public Relations Officer

Press and Public Relations
E-mail: nina.kaufmann-mainz@dfg.de Telephone: +49 (228) 885-2806 Telefax: +49 (228) 885-2180

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Tasks

Areas of Responsibility
DFG Lecture Series "exkurs"
Europa-Preis